Michna Betsa Perek 3

Catégorie: Michnaïot, Torah

ג׳

א אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב. ואין נותנין לפניהם מזונות. אבל צדין חיה ועוף מן הביברין. ונותנין לפניהם מזונות. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל הביברין שוין. זה הכלל כל המחוסר צידה אסור. ושאינו מחוסר צידה מותר

ב מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מערב יום טוב. לא יטול מהן ביום טוב אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב. ומעשה בנכרי אחד. שהביא דגים לרבן גמליאל. ואמר מותרין הן. אלא שאין רצוני לקבל הימנו

ג בהמה מסוכנת לא ישחוט. אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי. רבי עקיבא אומר אפילו כזית חי מבית טביחתה. שחטה בשדה. לא יביאנה במוט. ובמוטה. אבל מביא בידו אברים אברים

ד בכור שנפל לבור. רבי יהודה אומר ירד מומחה ויראה. אם יש בו מום יעלה וישחוט. ואם לאו. לא ישחוט. רבי שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מבעוד יום. אין זה מן המוכן

ה בהמה שמתה. לא יזיזנה ממקומה. ומעשה ושאלו את רבי טרפון עליה. ועל החלה שנטמאה. ונכנס לבית המדרש ושאל. ואמרו לו לא יזיזם ממקומם

ו אין נמנין על הבהמה לכתחלה ביום טוב. אבל נמנין עליה מערב יום טוב. ושוחטין ומחלקין ביניהן. ר’ יהודה אומר שוקל אדם בשר. כנגד הכלי. או כנגד הקופיץ. וחכמים אומרים אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר

ז אין משחיזין את הסכין ביום טוב. אבל משיאה על גבי חברתה. לא יאמר אדם לטבח שקול לי בדינר בשר. אבל שוחט ומחלקים ביניהם

ח אומר אדם לחבירו. מלא לי כלי זה. אבל לא במדה. רבי יהודה אומר אם היה כלי של מדה. לא ימלאנו. מעשה באבא שאול בן בטנית. שהיה ממלא מדותיו מערב

י ום טוב. ונותנן ללקוחות ביום טוב. אבא שאול אומר אף במועד עושה כן. מפני ברורי המדות. וחכמים אומרים אף בחיל עושה כן. מפני מצוי המדות. הולך אדם אצל חנוני הרגיל אצלו. ואומר לו תן לי ביצים ואגוזים. במנין. שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו

michna_betsa_perek3